You Are Here: Home » مقاله و دلنوشته و مصاحبه » جایگاه راهنما

جایگاه راهنما

به نام خدا

magghaleh

داشتم فکر می کردم این چه واژه ای هست که در کنگره 60 وجود دارد (راهنما)
جایگاهی با مسئولیت عظیم و بزرگ ،راهنمایی درمان از اعتیاد به مواد مخدر تا سیگار و در آخر درمان بیماری چاقی.اگر با یک دید عمیق نگاه کنیم می بینیم پدری به پسرش می گوید تمام اموال خود را در اختیارت قرار میدهم و تو فقط دست از مصرف مواد بر داری ،مادر ،خواهر و برادر بارها التماس می کنند ولی او با توجه به خواسته آن ها نمی تواند واگر هم  بخواهد قدرت و نیرو کافی نیست.
اما در کنگره همان فرد در یک انتخاب چند ساعته وقتی راهنمایش می گوید سقوط آزاد و یا از فردا دیگر مصرف نکن و یا یه این میزان OT ،آدامس و یا مواد غذایی می بایستی مصرف کنی او میرود و آن فرمان را اجرا می کند ،آخر مگر می شود ،او کیست و چه چیزی دارد که رهجو گوش به فرمان او میشود .رهجو بعضی اوقات اولین بار است که راهنما را دیده است و نا خودآگاه مهرش به دلش نشسته و نمی تواند فرمان راهنما را اجرا نکند ،او می خواهد سرکشی و نافرمانی کند ولی نمی تواند و حکم راهنما را اجرا می کند .آیا دیدار چند ساعته و چند روزه چنین قدرتی دارد ،مگر میشود ،باید این راهنما از جنس دیگری باشد چون به عقل و درک امروزی جور در نمی آید آخر غم رهجو غم راهنما است حال بد او حال او را خراب مینماید و بلعکس .با فراز و نشیب در مسیر میرود و می آید در کنار او و با هم سفر می کنند لحظه به لحظه با هم هستند تا به لحظه ترخیص می رسند ،رهایی رهایی.می بایست شادی و شعف را زمان رهایی رهجو در چشمان راهنما و در درون آن با چشم دل دید و چشید،به به چه لحظه زیبایی و چه لذتی که وصف آن را نتوان گفت.
اگر بخواهم بگویم بسیار تا بسیار باید گفت و نوشت برای این جایگاه رفیع در کنگره60 که افراد در آن خدمت می کنند.با توجه به صحبت های مهندس که راهنمای همه راهنمایان و مسافران می باشد ای کاش همه قدر این جایگاه را بدانند که البته می دانند و این عزیزان سرگرم بازی های کودکانه نمی شوند . در آخر این هفته طبق رسم کنگره هفته ای است جهت سپاسگزاری از این جایگاه و افرادی که در این جایگاه خدمت می کنند .همه ما به نوعی به راهنمایانمان مدیون هستیم آن ها بهانه های اصلی خارج شدن ما از ظلمت هستند و نشان دادن راهی که بهایش را بتدریج باید بدهیم.
شاید همه ما اگر یکی از شخصیت های مهم که در زندگی برای ماندگاری در درون داشته باشیم همین راهنماهای کنگره هستند که هیچ وقت فراموش نمی شوند و همیشه در ذهن و افکار و درون ما هستند و از ما جدا شدنی نیست.
اکنون به من و ما فرصت داده شده تا به پاس این ماندگاری از آن ها طی این هفته که به نام آنها می باشد قدر دانی کنیم و ما در کنگره یاد گرفتیم مکانیزم خاص قدر دانی را بر اساس آموزش هایی که در این مکان مقدس آموختیم و در آخر در عمل با ارئه پاکت به او و به آن فرد در جایگاه نشان می دهیم که ما هم اندکی درک کردیم از این سرچشمه و می خواهیم باشیم و تو بدانی که ما هم تو را دوست داریم.

در پایان از آقایان  علی جلالی ،رامین سعادت جو و مهدی سلطانی کمال تشکر را دارم.

نویسنده: محمد شیر محمد علی مسافر لیدی جونز-لژیون آقای مهدی سلطانی

About The Author

Number of Entries : 291

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top